Členstvo

 1. Členstvo v OZ SLOVAKIA MUSICA je zásadne dobrovoľné.
 1. Členom môže byť fyzická osoba alebo spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele OZ SLOVAKIA MUSICA,  , dodržiava stanovy OZ SLOVAKIA MUSICA a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.
 1. O prijatí nového člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie OZ SLOVAKIA MUSICA. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov OZ SLOVAKIA MUSICA. Každý člen OZ SLOVAKIA MUSICA má jeden hlas.
 1. Členstvo v OZ SLOVAKIA MUSICA zaniká:
  1. zánikom člena bez právneho nástupcu,
  2. vystúpením člena na základe výpovede,
  3. vylúčením člena,
  4. zánikom OZ SLOVAKIA MUSICA .
 1. Členstvo v OZ SLOVAKIA MUSICA možno kedykoľvek vypovedať, platnosť členstva končí šesť mesiacov po doručení písomnej výpovede člena OZ SLOVAKIA MUSICA.
 1. Dôvody pre vylúčenie člena z OZ SLOVAKIA MUSICA sú:
  1. zneužitie členstva takým správaním, ktoré je v rozpore so záujmami a cieľmi združenia,
  2. porušovanie povinností člena stanovených v článku 5 bod 2,
 2.   Pre platnosť rozhodnutia o vylúčení je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých členov OZ SLOVAKIA MUSICA.
 1. Vylúčený člen má právo opätovného vstupu do OZ SLOVAKIA MUSICA najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roku s tým, že o jeho členstve bude rozhodnuté v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 2) a 3) týchto stanov.
 1. Aj po ukončení členstva v OZ SLOVAKIA MUSICA je bývalý člen povinný splniť všetky svoje záväzky voči OZ SLOVAKIA MUSICA, ktoré prevzal..
 1. Člen, ktorého členstvo bolo platne ukončené, nemá nárok na vyrovnací podiel na majetku OZ SLOVAKIA MUSICA  nemá právo žiadať akékoľvek majetkové vysporiadanie.